Projekty unijne

Euroterm TGS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Wdrożenie na rynek przez firmę  „Euroterm Sp. z o.o.” Sp. k. mobilnych usług kompleksowej diagnostyki urządzeń wirujących

Cel projektu: W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca zakupił sprzęt i urządzenia, które umożliwiają mu świadczenie nowej udoskonalonej usługi tj. mobilną diagnostykę i serwis urządzeń wirujących z wykorzystaniem mobilnej stacji diagnostyki, stacjonarnej stacji prób oraz systemu IT. Usługa polega na kompleksowej diagnostyce urządzeń wirujących tj. pompy, maszyny wirnikowe, wentylatory (maszyn i urządzeń z występującym ruchem obrotowym) oraz rekonstrukcji ich uszkodzonych podzespołów za pomocą mobilnego centrum diagnostycznego i stacji prób. W ramach mobilnej i stacjonarnej obsługi serwisowej realizowane są m.in. następujące rodzaje pomiarów: pomiary i analiza wibracji (pomiar drgań np. na łożyskach), pomiary termograficzne (m.in. rozkładu temperatur), pomiary elektryczne (m.in. pomiar prądów, napięć, rezystancji obwodów oraz rezystancji izolacji).

Dofinansowanie projektu z UE: 1 338 136,33 zł

Zapytanie ofertowe NR 2/2017 z dnia 06.09.2017r

Dotyczy projektu: pn. “Wdrożenie na rynek przez firmę Euroterm Sp. z o.o. SP. k. mobilnych usług kompleksowej diagnostyki urządzeń wirujących”, nr projektu (RPPK.01.04.01-18-0913/16). Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.